Ogłoszenia o naborze

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie Filia w Ełku poszukuje osoby na stanowisko:
Specjalista w Dziale Zabezpieczenia Technicznego i Transportu

Od kandydatów oczekujemy:
• Wykształcenia wyższego mile widziane techniczne (budowlane lub pokrewne) lub
• minimum 3 lat doświadczenia na stanowisku administracyjnym zajmującym się utrzymaniem technicznym budynków.
• Znajomość podstaw prawa zamówień publicznych.
• Znajomość prawa budowlanego.
• Znajomość obsługi komputera w szczególności pakietu Microsoft Office.
• Samodzielność, umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja czasu pracy.
• Umiejętność diagnozowania przyczyn i rozwiązywania problemów.
• Ukierunkowanie na realizację zadań.
• Skrupulatności, odpowiedzialności, terminowości.

Do głównych zadań należeć będzie:
• Przygotowywanie oraz przeprowadzanie postępowań na wybór wykonawców i nadzór nad realizacją umów na dostawy, usługi i remonty.
• Współpraca z dostawcami i podwykonawcami w zakresie prac konserwatorskich i remontowych.
• Prowadzenie magazynu z materiałami budowlanymi oraz konserwacyjnymi.
• Nadzór nad terminami oraz bieżącymi zadaniami działu.
• Udział w sporządzanie umów ramowych oraz aneksów.
• Sporządzanie protokołów odbiorowych i zamówień.
• Kompletowanie dokumentacji, obsługa elektronicznego systemu magazynowego.
• Monitorowanie sprawności urządzeń instalacji i sprzętu.

Oferujemy:
– Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
– Możliwość awansu w wewnętrznych strukturach firmy.
– Stabilne warunki zatrudnienia.
– Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającym się Szpitalu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– Dokumenty potwierdzające wykształcenie.
– Dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 87 621 99 28 lub
87 621 98 48.
CV wraz podaniem oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy: acwalinska@1wszk.elk.pl, mgarlicka@1wszk.elk.pl do dnia 12.11.2021 r

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie Filia w Ełku poszukuje osoby na stanowisko:

REFERENT/SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe lub podyplomowe (preferowany kierunek Prawo lub Administracja);
 • Minimum 6 miesięczny staż pracy na merytorycznym stanowisku w zakresie zamówień publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • Praktyczna znajomość przepisów Kodeksu Cywilnego, Prawa Zamówień Publicznych wraz z zapisami nowej ustawy i powiązanych aktów;
 • Bardzo dobra obsługa komputera i urządzeń biurowych, obsługa oprogramowania biurowego (MS Office);
 • Umiejętności samodzielnej pracy pod presją czasu, odpowiedzialności, analitycznego myślenia i pracy w zespole.

 

Do głównych zadań należeć będzie:

 1. Udział w wykonywaniu zadań i czynności w zakresie formalno-prawnego przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych, zgodnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych, wewnętrznymi regulaminami udzielania zamówień, oraz innymi aktami prawnymi związanymi z udzielaniem zamówień publicznych.
 2. Przygotowanie i przeprowadzenie czynności w postępowaniach z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, w szczególności systemu elektronizacji zamówień publicznych.
 3. Przygotowanie projektów zarządzeń i wniosków dotyczących wszczynania postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz powołania Komisji Przetargowej.
 4. Opracowywanie projektów dokumentów postępowania wraz z załącznikami i wzorami umów oraz weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji sporządzonej na etapie przygotowywania postępowań. Współpraca z członkami komisji przetargowej oraz osobami wyznaczonymi w zakresie dalszych prac nad projektami dokumentów również poprzez aktywne przedstawianie propozycji zastosowania przepisów prawa w celu jak najlepszej realizacji wytycznych dotyczących stosowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Prowadzenie komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami w celu udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące do dokumentacji postępowania w zakresie formalno – prawnym dot. procedury przetargowej w trakcie trwania postępowania – przygotowywanie projektów odpowiedzi na pytania Wykonawców.
 6. Ocena ofert składanych w prowadzonych postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych – weryfikacja złożonej dokumentacji, ocena przedmiotowa i podmiotowa ofert oraz sporządzanie projektów wezwań do Wykonawców.
 7. Przedstawianie projektów czynności wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania wraz z uzasadnieniem. Przygotowywanie dokumentacji związanej z wyborem najkorzystniejszej oferty, a także dotyczącej ofert odrzuconych i wykluczonych z postępowania przetargowego.
 8. Sporządzenie protokołów postępowania wraz z załącznikami.
 9. Udział w pracach Komisji Przetargowej oraz przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prac Komisji Przetargowej.

 

Oferujemy:

– Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

– Stabilne warunki zatrudnienia.

– Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającym się Szpitalu.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 – Dokumenty potwierdzające wykształcenie.

– Dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 87 621 99 28

CV wraz podaniem oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy: kadry@1wszk.elk.pl

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Filia w Ełku

poszukuje osoby na stanowisko:

LEKARZA SPECJALISTĘ  W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII w ramach podstawowej ordynacji od 7:30 do 15:30, po godzinach podstawowej ordynacji w ramach dyżuru medycznego w godzinach 15:05 – 7:30 lub 15:30 – 7:30 dnia następnego w dni robocze, w godzinach 7:30-7:30 w niedzielę święta i w dni wolne od pracy oraz w postaci dyżurów niestacjonarnych tzw. gotowości, z jednoczesnym pełnieniem obowiązków Kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe medyczne, specjalizacja II stopnia  z anestezjologii i intensywnej terapii;
 • doświadczenie w pracy;
 • dbałość o wysokie standardy medyczne;
 • umiejętność organizacji pracy;
 • umiejętności interpersonalne i nastawienie na budowanie pozytywnej relacji z pacjentem; 

Oferujemy:

 • formę zatrudnienia do uzgodnienia w zależności od preferencji lekarza;
 • przyjazne środowisko pracy.

Kontakt pod numerem telefonu: 87 621 99 28 e-mail: acwalinska@1wszk.elk.pl, mgarlicka@1wszk.elk.pl

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Filia w Ełku

poszukuje osoby na stanowisko:

LEKARZ  SPECJALISTA  W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII w ramach podstawowej ordynacji od 7:30 do 15:30, po godzinach podstawowej ordynacji
w ramach dyżuru medycznego w godzinach 15:05 – 7:30 lub 15:30 – 7:30 dnia następnego w dni robocze, w godzinach 7:30-7:30 w niedzielę święta i w dni wolne od pracy oraz w postaci dyżurów niestacjonarnych tzw. gotowości.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe medyczne, specjalizacja II stopnia  z anestezjologii i intensywnej terapii;
 • doświadczenie w pracy;
 • dbałość o wysokie standardy medyczne;
 • umiejętność organizacji pracy;
 • umiejętności interpersonalne i nastawienie na budowanie pozytywnej relacji z pacjentem; 

Oferujemy:

 • formę zatrudnienia do uzgodnienia w zależności od preferencji lekarza;
 • przyjazne środowisko pracy.

Kontakt pod numerem telefonu: 87 621 99 28 e-mail: acwalinska@1wszk.elk.pl, mgarlicka@1wszk.elk.pl

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Filia Ełk
poszukuje osoby na stanowisko:  

PIELĘGNIARKA/ PIELĘGNIARZ W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH:

 • OAIIT,
 • Oddział Okulistyki
 • Blok Operacyjny
 • Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Onkologii Klinicznej,
 • Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym
 • Oddział Urazowo-Ortopedyczny
 • POZ


Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe – pielęgniarstwo
 • kurs kwalifikacyjny pielęgniarki środowiskowej (dotyczy POZ)
 • czynne prawo wykonywania zawodu
 • odporność na stres
 • dobra organizacja pracy
 • odpowiedzialność i uczciwość


Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat
 • wynagrodzenie zależne od posiadanych kwalifikacji.
Kontakt pod numerem telefonu: Kierownik pielęgniarstwa – tel. 87 621 99 04 lub Dział Kadr 87 621 99 28 lub 87 621 99 22  e-mail: kadry@1wszk.elk.pl

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Filia w Ełku – zatrudni
lekarza pediatrę w gabinecie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

 
Wymagania:

 • specjalizacja w dziedzinie pediatrii (I stopień
  specjalizacji, II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty) lub w
  trakcie takiej specjalizacji (po ukończeniu dwóch lat od rozpoczęcia stażu
  specjalizacyjnego); lub specjalizacja w dziedzinie medycyny rodzinnej lub
  w trakcie takiej specjalizacji,
 • umiejętności interpersonalne i nastawienie na jakość
  obsługi Pacjenta,
 • znajomości obsługi komputera,
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz
  współpracującego zespołu.

Oferujemy:

 • formę zatrudnienia do uzgodnienia w zależności od
  preferencji lekarza;
 • przyjazne środowisko pracy.

Kontakt
pod numerem telefonu: 87 621 99 28 lub 534-326-062
e-mail: kadry@1wszk.elk.pl

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie Filia w Ełku poszukuje osoby na stanowisko:

Koordynator Centralnej Sterylizatorni

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego i ukończonego kursu kwalifikacyjnego dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów med. Wg programu zatwierdzonego przez MZ i 3 lata pracy w zawodzie lub
 • Wykształcenie średnie medyczne i ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów med. Wg programu zatwierdzonego przez MZ i 6 lat pracy w zawodzie  lub
 • Znajomość obsługi komputera w szczególności pakietu Microsoft Office.
 • Umiejętności zarządzania zespołem.
 • Skrupulatności, odpowiedzialności, terminowości.

Do głównych zadań należeć będzie:

 • Zapewnienie najwyższej jakości usług w zakresie sterylizacji i dezynfekcji sprzętu.
 • Planowanie, organizowanie i prowadzenie ciągłej kontroli przyjętych technologii w zakresie dezynfekcji i sterylizacji.
 • Nadzorowanie i organizowanie pracy podległego personelu.
 • Dbanie o właściwy reżim sanitarny.
 • Prowadzenie kontroli sprawności urządzeń i sprzętu.
 • Ścisła współpraca z Blokiem Operacyjnym.

Oferujemy:

– Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
– Stabilne warunki zatrudnienia
– Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającym się Szpitalu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– Dokumenty potwierdzające wykształcenie
– Dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 87 621 99 28/ 87 621 99 22 lub 534-326-062.

CV wraz podaniem oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy: kadry@1wszk.elk.pl

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Filia w Ełku zatrudni:

LEKARZA SPECJALISTĘ W GABINECIE MEDYCY PRACY

– udzielanie świadczeń zdrowotnych w Gabinecie Lekarza Medycy Pracy, zgodnie z harmonogramem ustalonym wspólnie z Zastępcą Komendanta ds. Medycznych.

Wymagania:

• wykształcenie wyższe medyczne, specjalizacja z zakresu medycy pracy/ medycyny przemysłowej/ medycyny kolejowej/ medycyny transportu/ medycyny lotniczej/ medycyny morskiej i tropikalnej lub higieny pracy;
• doświadczenie w pracy;
• dbałość o wysokie standardy medyczne;
• umiejętność organizacji pracy;
• umiejętności interpersonalne i nastawienie na budowanie pozytywnej relacji z pacjentem;

Do zadań lekarza będzie należało między innymi:

• diagnozowanie zagrożeń w miejscu pracy i na danym stanowisku;
• przedstawienie szkodliwych czynników zewnętrznych związanych z pracą;
• prowadzenie profilaktyki zdrowotnej osób pracujących;
• informowanie o bezpieczeństwie w miejscu pracy;
• wyznaczenie odpowiednich warunków pracy, które nie będą negatywnie wpływać na zdrowie pracownika;
• diagnostyka chorób zawodowych;
• leczenie wykrytych dolegliwości;
• udział w procesach sądowych, dotyczących bezpieczeństwa w miejscu pracy;
• wydawanie orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych;
• sporządzanie opinii lub orzeczeń na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej;
• udzielanie pracodawcom i pracującym porad w zakresie organizacji pracy, ergonomii, fizjologii i psychologii pracy;
• sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, w szczególności przez:
1.   wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w Kodeksie pracy,
2. orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie,
3. ocenę możliwości wykonywania pracy uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy,
4. prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
5. prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą.

Oferujemy:
• formę zatrudnienia do uzgodnienia w zależności od preferencji lekarza;
• przyjazne środowisko pracy

Kontakt pod numerem telefonu: 87 621 99 28  lub  87 621 99 22  lub  534-326-062
e-mail: kadry@1wszk.elk.pl

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Filia w Ełku
poszukuje osoby na stanowisko:

LEKARZ  SPECJALISTA OKULISTA 

udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Okulistycznym

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Dowolna forma zatrudnienia.

Informacje udzielane są pod nr tel. 87 621 99 28/87 621 99 22

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Filia Ełk
zatrudni na stanowisko:

pielęgniarka/ pielęgniarz

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe – pielęgniarstwo
 • czynne prawo wykonywania zawodu
 • odporność na stres
 • dobra organizacja pracy
 • odpowiedzialność i uczciwość


Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat lub umowę cywilno-prawną
 • wynagrodzenie zależne od posiadanych kwalifikacji.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z panią Elżbietą Araminowicz-Kierklo – Kierownik pielęgniarstwa – tel. 87 621 99 04

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Filia w Ełku – poszukuje do współpracy lekarzy specjalistów następujących dziedzin;

 • Neurologii w Poradni Neurologicznej minimum dwa razy w tygodniu, zgodnie
  z harmonogramem pracy poradni oraz w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym w godzinach podstawowej ordynacji od 7:30 do 15:30, w godzinach po podstawowej ordynacji i w formie dyżurów niestacjonarnych od 15:30 do 7:30 dnia następnego, w dni wolne od pracy, niedziele i święta w systemie 24 h
 • Okulistyki w poradni Okulistycznej (badania profilaktyczne + Wojskowa Komisja Lekarska). Możliwość wykonywania pełnej diagnostyki m. in. OCT, AF, PERYMETRIA, UBM, USG.
 • Chirurgii w Oddziale Chirurgii Ogólnej w godzinach podstawowej ordynacji od 7:30 do 15:30, w godzinach po podstawowej ordynacji i w formie dyżurów niestacjonarnych od 15:30 do 7:30 dnia następnego, w dni wolne od pracy, niedziele i święta w systemie 24 h.
 • Radiologii lub Diagnostyki Obrazowej w Pracowni Diagnostyki Obrazowej (opisywanie badań RTG i TK (zabezpieczenie wykonywania TK ambulatoryjnych – godz.: 7.30 – 14.30 od poniedziałku do piątku), wykonywanie badań USG podstawowe – jamy brzuszne, tarczyce (dodatkowe: USG piersi, USG Doppler: tętnic i żył kk. górnych, dolnych, tętnic szyjnych i kręgowych i inne – wielki atut). Zabezpieczenie: poddyżur (wezwania na telefon) lub dyżur stacjonarny; godziny: 15.00 – 7.30 od poniedziałku do piątku oraz soboty i niedziele i dni ustawowo wolne od pracy – w systemie 24 h.

Wymagania:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej  wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia;
 • wykształcenie wyższe medyczne;
 •  aktualne prawo wykonywania zawodu;
 •  doświadczenie w pracy;
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.

Oferujemy:

 • formę zatrudnienia do uzgodnienia w zależności od preferencji lekarza;
 • przyjazne środowisko pracy.

Kontakt pod numerem telefonu: 87 621 99 28 lub 534-326-062 e-mail: kadry@1wszk.elk.pl

Skip to content